وزیر کشاورزی روسیه: افزایش قدرت روبل به اقتصاد محلی شوک وارد می کند


وزیر کشاورزی روسیه: افزایش قدرت روبل به اقتصاد محلی شوک وارد می کند